Archive for March, 2009

March 25, 2009

Mutiara Hadits Arba’in an Nawawi

Mutiara hadits Arba’in an Nawawi

Hadits ke 2

2. Tentang Islam, Iman , Ihsan dan Tanda-tanda Kiamat.

Dari ‘Umar bin al – Khaththab radhiyallaahu ‘anhu, ia mengatakan, “Ketika kami duduk di sisi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk menghampiri Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam lalu menyandarkan kedua lulutnya pada dua lulut berliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya (paha orang itu sendiri). seraya mengatakan, “Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam!” Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallammenjawab, “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhad diibadahi dengan benar kecuali allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu.” Ia mengatakan, “Engkau benar.” Kami heran terhadapnya, ia bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Lalu ia mengatakan,” Kabarkanlah kepadaku Tentang Iman!” Beliau menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya.” Ia mengatakan, “Engkau benar.” Ia melanjutkan, “Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan!” Beliau menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.”

Ia mengatakan,”Kabarkanlah kepadaku tentang kiamat.” Beliau menjawab,”Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari pada dari orang yang bertanya.”  Ia mengatakan, “Kabarkanlajn kepadaku tentang tanda-tandanya.” Beliau menjawab, “Jika hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan.” Lalu laki-laki itu pergi, tetapi aku masih diamtercengang (bebrapa lama). Kemudian beliau bertanya kepadaku, “Wahai ‘Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian.” (HR Muslim)…6

Mutiara Hadits: …7

1.   Bagusnya akhlak Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau mau duduk dan berkumpul denagn para Shahabatnya.

2.   Malaikat dapat berubah wujud tidak seperti wujud aslinya, sebagaimana Malaikat Jibril ‘Alaihissalam yang datang kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam rupa seorang laki-laki.

3.    Pengajaran tentang adab seorang murid bersama gurunya.

4.   Pengajaran tentang keutamaan Islam dan dia dibangun di atas 5 perkara.

5.   Rukun iman ada enam, dann rukun-rukun ini memberikan kekuatan bagi manusia untuk taat dan takut kepada Allah.

6. Tiada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah saja.

7.   Jika seorang alim ditanya tentang sesuatu dan dia tidak mengetahui tentangnya, hendaklah dia mengatakan, “Allaahu a’lam (hanya Alllah yang mengetahui).” Sebab, ucapan imerupakan seteangah dari ilmu.

8.   Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits ini adalah perkara agama secara global.

===================================================

….6: HR Muslim (no. 2, 3, 4, 8); Abu Dawud (no 4695, 4697); at Tirmidzi (no 2610); an Nasai (no. 4990); Ibnu Majah (no. 63); san Ahmad (I/52).

….7: Lihat Jaami’ul ‘uluum wal Hikam (I/97), Syarh al-Arba’iin an Nawawiyah (hal. 68) oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al – ‘Utsaimin, dan al-Qawaa’id wal Fawaa’id (hal. 49) oleh Nazhim Muhammad Sulthan.

Dikutip dari : Mutiara Hadits Arbai’in – Imam An-Nawawi, Penyusun Abu Abdillah bin Luqman Al-Atsari, Penerbit:  Media Tarbiyah. Harga : Rp 8.800,-

Advertisements